KẸP XÀ GỒ HB2, KẸP XÀ GỒ VÀNG P (BEAM CLAMP HB2)

KẸP XÀ GỒ HB2, KẸP XÀ GỒ VÀNG P (BEAM CLAMP HB2)